Layout: Varnam Orientation: Landscape DefaultSpeed: 2 Tala: Ata Heading: "viribOni varNam - bhairavi - khaNDA aTa",bold,center,16 Heading: "Source: Ganamrutha Varna Mala - A.S. Panchapakesa Iyer",italic,center,10 SwaraPrefs: 11 LyricPrefs: 11 Heading: "" Heading: "Pallavi:",bold,left S: S , , R N` , D` , N` , S , R , , G S , R , L: a - - - - - - - vi - ri - bO - - - - - - - S: G R G G R , , , G G R G M P D- M P G R S L: ni - - - - - - - ni - - - - - - - - - - - S: N` S M G R S- N` S R G S R N` N` D` N` L: nnE - - - - - kO - - - - - - - - - S: S G R N` S N` D P` P` D` P` D` N` N` D` P` D` N` S R L: ri - - - - - - - ma - - - ru - - - lu - - - S: P` D` N` S R G M P M G R G M N D P M G R- N` L: kO - - - - - - - nna - - - di - - - - - - - S: S R G M G R- G G R , , , S` N D P L: - - - - - - - - rA - - - - - - -